Linux Zaurus Index.

[HOME] [SL-Zaurus] [MI&PI-Zaurus] [Download] [Diary]

SL Zaurus 読み物

Qtopiaキーコードのメモ
IRKでぱたぱたを使おう
IRK(赤外線キーボード)のすすめ
input モジュールによる外部キーボードの接続
LinuxZaurus に TOWNS PAD を接続する
ぱたぱたキーボードを LinuxZaurus に接続する(ソフト編)
ぱたぱたキーボードを LinuxZaurus に接続する(ハード編)

[HOME] [SL-Zaurus] [MI&PI-Zaurus] [Download] [Diary]